เลือกบริการที่คุณสนใจ

ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน คือแรงผลักดันสำคัญของเรา

AVC เราคือทีมงาน
ที่ปรึกษาการเงิน
จากบริษัท AIA

ให้บริการโดย
มืออาชีพ

ทีมงานทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการคัดเลือก และฝึกฝนในหลักสูตรวางแผนการเงินของ AIA ก่อนปฏิบัติงานจริง

จริงใจ ใส่ใจทุกขั้น
พร้อมแนะนำรอบด้าน

ให้บริการอย่างจริงใจในทุกขั้นตอน และดำเนินการตามหลักการวางแผนสากล โดยยึดเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม และปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

เราไม่มีนโยบายบังคับซื้อผลิตภัณฑ์หลังให้คำปรึกษากับลูกค้าแล้ว
ทุกกรณี

We are hiring!

ร่วมทีมกับเรา

ที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพอิสระ
สร้างประโยชน์ให้คนในสังคม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ บนรายได้ที่ไม่ถูกจำกัดแค่คำว่าตำแหน่งงาน กรอกข้อมูลไว้ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด