ทีมงานของเรา

AVC Insurance

วิโชค อนุรักษ์วงศ์ศรี

District Director, AIA Thailand
Managing Director, AVC Financial Consultant

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 181568
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน 041868

มาตรฐานวิชาชีพ

  • Member of The Premier Association of Finnancial Professional (MDRT),USA
    สมาขิกสมาคมมีอาชีพทางด้าการเงินระดับสูง สหรัฐอเมริกา
  • Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
    คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน


สาขาอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญ

  • Real Estate Consulting ผู้แนะนำด้านอสังหาริมทรัพย์
  • Family and Retirement Planning ที่ปรึกษาการวางแผนครอบครัวและเกษียณอายุ