ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

วางเป้าหมายทางการเงิน

ความสำคัญของการวางแผนการเงิน

       การวางแผนการเงิน มีความสำคัญต่อคนทุกช่วงอายุ และวัตถุประสงค์ทางการเงินที่เคยตั้งไว้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในแง่ลักษณะและความสำคัญ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ควรถูกพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาทํางานในอาชีพ แต่จะอยู่ในลักษณะการสะสมเงินออมและลงทุนไปจนเมื่อใกล้เกษียณ

       การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณและการวางแผนมรดก (Retirement and Estate Planning) จะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น การวางแผนสำหรับแต่ละบุคคลก็อาจจะต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ กัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ คน

วางแผนทางการเงินกับ AVC

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน

 • รวบรวม และแนะนำเป้าหมายที่มีความสำคัญ
 • ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละเป้าหมาย
 • จัดลําดับความสำคัญของเป้า หมาย

การใช้จ่ายรายการใหญ่

 • วางแผนแต่งงาน ซื้อรถ ซื้อบ้าน ศึกษาต่อ ฯลฯ
 • วางแผนกระแสเงินสด / เงินออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • แนะนำช่องทางและวิธีการในการเก็บออม

แผนจัดการหนี้สิน

 • ประเมินความเสียงด้านหนี้สินของลูกค้า
 • วางแผนการชำระคืนหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ
 • เปรียบเทียบแหล่งสินเชื่อ / วางแผนรีไฟแนนซ์

แผนเกษียณอายุ

 • ประเมินทุนเกษียณที่เหมาะสม
 • วิเคราะห์ความเพียงพอของสวัสดิการต่าง ๆ
 • วางแผนเก็บออมเพิ่ม เพื่อให้เ กษียณได้อย่างมีคุณภาพ

AVC ยินดีให้บริการท่าน

ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน คือแรงผลักดันสำคัญของเรา