ประกันสุขภาพเด็ก

แบบเหมาจ่าย

AIA Health Happy UDR

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

จุดเด่น AIA Health Happy UDR

” รับสมัครอายุ 15 วัน ขึ้นไป “

AIA Health Happy UDR

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์ โดยแผน AIA Health Happy UDR ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย แยกตามหมวดหมู่ดังนี้

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต

เพิ่มผลประโยชน์เป็น 2 เท่า เมื่อรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง

เมื่อพ้นระยะเวลารอคอย Waiting Period ของสัญญานี้หากผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น  2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน ในปรที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง และต่อเนื่องไปอีก 3 ปีกรมธรรม์

ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง สูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 โรค ของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้

 1.  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ( Acute Heart Attack)
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stoke)
 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or  Bone Marrow Transplantation)
 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)

รายละเอียดความคุ้มครอง

กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

1 ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางผลประโยชน์ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 1 – 13 ความคุ้มครองและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 2 โรคร้ายแรง หมายถึงโรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง 3 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามที่กำหนดในกรมธรรม์ 4 การรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง จำกัดจำนวนวันการนอนในโรงพยาบาล และมีการปรึกษาแพทย์ ไม่เกิน 365 วัน และสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน สูงสุด 2 ครั้ง 5 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) และค่าห้อง ICU รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง Waiting Period

 1. การป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มเติมผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญา เพิ่มเติม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื่อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

ให้เราติดต่อกลับ

Contact AVC